Real Decreto 339/2021 per a barques fins a 10 m.

 Resum del Real Decreto 339/2021, de 18 de maig,  pel que es regula l'equip de seguretat i de prevenció de la contaminació de las embarcacions d'esbarjo.


Aquest resum està destinat a les barques de menys de 10 m d'eslora i amb zones de navegació 5 i 6.


Article 2.

Queden excloses d'aquest decret:

- Les embarcacions històriques originals i les seves reproduccions individuals d'embarcacions històriques dissenyades abans de 1950 i reconstruïdes essencialment amb els materials originals.


Article 3.

Zones de navegació.

- Zona 5: Navegació fins a 5 Mn d'un abric o platja accessible.

- Zona 6: Navegació fins a 2 Mn d'un abric o platja accessible.

- Zona 7: Navegació en aigües costaneres protegides, ports, rades, rius, badies, etc...

Les embarcacions amb marca CE poden navegar per:

- Disseny A: Zones 1 a 7

- Disseny B: Zones 2 a 7.

- Disseny C: Zones 4 a 7

- Disseny D: Zona 7

Les embarcacions sense marca CE només podran navegar en la zona assignada .

Les embarcacions d'esbarjo no navegaran en situacions d'onades i vent superiors al seu disseny.


Article 7.

Una armilla salvavides per persona a bord de l'embarcació, que hauran de dur llum d'emergència en cas de navegació nocturna.

Els infants hauran de dur una armilla salvavides adequada a la seva alçada i pes.

La flotabilitat mínima per les zones 5 a 7 és de 100 N.


Article 9.

Senyals de socors.

Per les zones 5 i 6 és obligatori dur 3 bengales de mà.


Article 10.

Llums de navegació.

Les embarcacions de 12 a 7 metres hauran de dur els llums reglamentaris, encara que no s'exigeix que aquestes siguin certificades o homologades.

Les embarcacions menors de 7 metres podran dur una llanterna elèctrica de llum blanca que sigui visible a 1 Mn.


Article 11

Línies d'ancoratge.

S'estableix la següent normativa:


Eslora

(m)*

Pes de l'àncora

(kg)

Diámetre de cadena

(mm)

Diámetre del cap

(mm)

L <= 3

3,5

6

10

L de 3 a 5

6

6

10

L de 5 a 7

10

6

10

L de 7 a 9

14

8

12

L de 9 a 12

20

8

12


Article 12

Material nàutic obligatori:

Zones 5 a 7:

- Pavelló nacional

- Llanterna estanca, amb un joc de bateries de recanvi.

- Reflector de radar, en totes les embarcacions que el seu buc no sigui metàl·lic.

Reflector de radar per veler

- Taula de senyals de salvament i taula de banderes de senyals, si porten equips radioelèctrics.


Article 13

Material divers obligatori:

- 2 caps d'amarrament de longitud i resistència adequats a l'eslora.

- 1 gafa (bitxero)

- Farmaciola i guia sanitària.


Article 15

Extintors obligatoris:

Embarcacions inferiors a 10 m d'eslora: 1 extintor tipus 34 B (com a mínim de 2 Kg d'agent extintor), certificats segons el Real Decreto 513/2017.


Article 20

Mitjans per esgotar (achicar) obligatoris:

Zones 4 a 6: 1 bomba manual o elèctrica i una galleda amb capacitat mínima de 5 litres.

Zona 7: 1 bomba manual o elèctrica i una galleda amb capacitat mínima de 2 litres.

Capacitat de les bombes d'esgotar:

Fins a 6 m d'eslora igual o superior a 10 litres per minut.

Fins a 12 m d'eslora igual o superior a 15 litres per minut.

Les embarcacions menors de 6 m amb reserves de flotabilitat una sàssola amb capacitat mínima de 2 litres.

Els velers navegant per les zones 1 a 6 han de poder esgotar des de la banyera amb totes les escotilles i accessos a la cabina tancats.


Article 23

Descàrrega d'aigües brutes.

Queda prohibida la descàrrega d'aigües brutes en aigües de sobirania espanyola, excepte:

- 3 Mn si aquestes aigües brutes han estat prèviament tractades.

- 12 Mn si aquestes aigües brutes no han estat prèviament tractades.

Evidentment en cas d'accident o per salvaguardar la seguretat de persones i embarcació aquesta norma no té aplicació.


Article 24

Infraccions:

Infraccions greus (article 24.2):

- Manca de disponibilitat a bord del material de seguretat i senyalització, que ha d'estar sense cadudar.

- Manca del pavelló nacional.

- Manca de mitjans per ancorar.

- Manca de farmaciola o guia sanitària.

- Manca d'elements d'esgotar.


Article 25
Sanció


Ordinal

Concepte: per manca de

Fins 7,5 m

7,5 a 12 m

2

Armilla salvavides

200 a 250 €

200 a 250 €

2

Llum armilla salvavides

100 a 150 €

100 a 150 €

4

Bengales de mà (per cadascuna)

100 a 150 €

100 a 150 €

5

Llums navegació

500 a 600 €

1000 a 1200 €

6

Senyal acústica

300 a 400 €

300 a 400 €

7

Línia d’ancoratge

500 a 600 €

500 a 600 €

16

Pavelló nacional

150 a 200 €

150 a 200 €

18

Llanterna estanca

150 a 200 €

150 a 200 €

18

Recanvi bateries llanterna

150 a 200 €

150 a 200 €

19

Reflector de radar

400 a 500 €

400 a 500 €

20

Taula senyals salvament

100 a 150 €

100 a 150 €

21

Taula banderes senyals

100 a 150 €

100 a 150 €

23

Caps d’amarre (per cadascuna)

100 a 150 €

100 a 150 €

24

Gafa

150 a 200 €

150 a 200 €

27

Farmaciola

100 a 150 €

100 a 150 €

28

Guia sanitària

100 a 150 €

100 a 150 €

29

Extintor portàtil

300 a 400 €

300 a 400 €

34

Bomba d’esgotar

400 a 500 €

400 a 500 €

35

Galleda

100 a 150 €

100 a 150 €

36

Sàssola

100 a 150 €

100 a 150 €


Zona de navegació per embarcacions excloses.

El capità marítim fixarà les zones en les que s'autoritza la navegació de les embarcacions excloses en aquest Real Decreto, que siguin destinades a finalitats d'esbarjo o esportives, l'eslora de les quals sigui igual o superior a 2,5 m.


Termini d'aplicació

Termini d'aplicació de totes les modificacions necessàries per implementar les noves mesures d'aquest Real Decreto, sis mesos des de la seva publicació, és a dir, fins el 28 d'octubre 2021.


Embarcacions d'esbarjo matriculades amb categoria de navegació assignada.

Les embarcacions sense marcatge CE matriculades a Espanya amb anterioritat a aquest Real Decreto (28 d'abril 2021) amb la documentació en vigor estan autoritzades per navegar a les zones de navegació permeses amb la nova llei.

Les embarcacions amb marcatge CE matriculades a Espanya amb anterioritat a aquest Real Decreto (28 d'abril 2021) amb la documentació en vigor i equips corresponents, podran navegar fins a la zona de navegació corresponent a la assignada en el moment de la seva matriculació.

Redactat per Escenavegant