ENTITATS DELS NORD I DEL SUD DEL PIRINEU UNEIXEN ESFORÇOS EN DEFENSA DEL PATRIMONI MARÍTIM I FLUVIAL


El 30 de novembre els presidents de la FCCPMF i del GAPAMAR van signar a Paulilles un conveni de col·laboració bilateral

La mar havia estat durant segles la via de comunicació més eficaç entre les dues bandes del Pirineu. Terres germanes que encara ara comparteixen llengua, cultura i tradicions marineres, patrimoni immaterial que ara, des de la ciutadania, també es vol contribuir a preservar. Amb aquest objectiu principal, el passat 30 de novembre al Taller de Restauració de Barques de Poulilles (Portvendres), els presidents de la Federació Catalana per la Cultura i el Patrimoni Marítim i Fluvial (FCCPMF) i el Groupement des associations du patrimoine marítime du Roussillon (GAPAMAR), van signar un conveni sense precedents però amb voluntat de créixer. Les entitats que conformen aquestes agrupacions, ja vénen col·laborant des de fa més de 30 anys, però ara s’han decidit a posar-ho per escrit conjuntament davant dels importants reptes de futur. Comparteixen l’interès en promoure iniciatives transfrontereres adreçades a la recuperació i difusió del patrimoni marítim i fluvial en les seves diferents expressions materials i immaterials.

Cal recordar que la FCCPMF és una entitat sense afany de lucre que actualment uneix a 15 entitats federades entre l’Ametlla de Mar i Cadaqués, ja que l’àmbit territorial de la FCCPMF és el del territori de Catalunya. Creada a l’any 2006, la FCCPMF, és una federació que, entre d’altres, té per objectiu principal la recuperació de tot tipus de patrimoni marítim i fluvial, prioritàriament la promoció i formació de la navegació tradicional. El GAPAMAR és una organització també sense afany de lucre, que uneix a 22 entitats ubicades entre el cap de Cervera i el cap de Leucate, ja que l’àmbit d’acció del GAPAMAR és el territori del Rosselló. Fundat al 2011 a l’entorn del Parc natural marí del Golf de Lleó, GAPAMAR és una entitat que, entre d’altres, té com a objectiu bàsic reunir totes les associacions del patrimoni marítim del Rosselló i representar-les davant les autoritats públiques i qualsevol entitat relacionada amb aquest patrimoni.

Amb aquests antecedents ha estat fàcil confluir amb l’objecte del conveni que es fonamenta en promoure la col·laboració i cooperació entre les dues entitats en les àrees vinculades a la recuperació, promoció i divulgació del patrimoni marítim i fluvial. A més, s'han compromès a promoure la difusió de les respectives activitats a través dels seus canals habituals de comunicació, especialment els digitals. La FCCPMF i el GAPAMAR, elaboraran un calendari comú anual de trobades d’embarcacions tradicionals. A més, també es pretén que les tripulacions i patrons de les entitats ara conveniades, participin en les respectives trobades i altres activitats, promovent el intercanvi de tripulacions i la recuperació d'oficis mariners. També ha de ser rellevant la organització de trobades i activitats conjuntes o delegacions mixtes per participar a les festes marítimes o fluvials de caràcter internacional. També s’han compromès a participar en la promoció d’una candidatura internacional per el reconeixement de l’art de la navegació a vela llatina com a patrimoni immaterial de la UNESCO, així com la elaboració de projectes i la sol·licitud i tramitació de subvencions a nivell europeu.

Tot aquest treball es coordinarà a través de la participació com a convidats i sense dret a vot a les reunions i assemblees de les respectives organitzacions. A més d’aquest contacte directe, la FCCPMF i GAPAMAR, també crearan una comissió mixta amb representants de les dues organitzacions per aconseguir materialitzar els esperançadors objectius que junts es volen aconseguir amb aquesta nova singladura que ara comença.
Foto: Víctor MartíText del conveni:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA FEDERACIÓ CATALANA PER LA CULTURA I EL PATRIMONI MARITIM I FLUVIAL I GROUPEMENT DES ASSOCIATIONS DU PATRIMOINE MARÍTIME DU ROUSSILLON


Paulilles, el 30 de novembre de 2019 

REUNITS

D’una banda el Sr. Víctor Martí i Carrasco, president de la Federació catalana per la cultural i el patrimoni marítim i fluvial (FCCPMF), ai de l’altra el Sr. Ricard Cassoly, president de Groupement des associations du patrimoine
marítim du Roussillon (GAPAMAR), amb domicili a 66660 Portvendres, 26B Ctra. de Banyuls.

MANIFESTEN

Que la FCCPMF és una entitat sense afany de lucre, amb personalitat jurídica i capacitat per al compliment de les seves finalitats i l’exercici de les seves funcions. L’àmbit territorial de la FCCPMF és el del territori de Catalunya i agrupa a diferents associacions de l’àmbit de la cultura i el patrimoni marítim i fluvial.
Que la FCCPMF, és una organització que, entre d’altres, té per objectiu la recuperació de tot tipus de patrimoni marítim i fluvial, prioritàriament la promoció i formació de la navegació patrimonial, així com la recuperació, rehabilitació i rèplica de bastiments sense excloure altres elements patrimonials, la recuperació de la cultura, tradicions i diferents expressions del patrimoni immaterial...
Que la FCCPMF, té la voluntat de promoure diferents espais d’intercanvi i cooperació amb altres federacions del seu àmbit d’actuació i organitzacions governamentals per tal de promoure i assolir els seus objectius fundacionals, exercint així funcions d’interlocució.
Que GAPAMAR és una entitat tipus llei 1901 sense afany de lucre, amb personalitat jurídica i capacitat per al compliment de les seves finalitats i l’exercici de les seves funcions. L’àmbit territorial del GAPAMAR és el del territori del Rosselló i agrupa a diferents associacions de l’àmbit de la cultura i el patrimoni marítim d’aquesta costa nord-catalana.
Que GAPAMAR és una associació tipus llei 1901 que, entre d’altres, té com a objectiu presentar els desitjos i suggeriments dels actors de la conservació del patrimoni marí i dels practicants dels costums marítims locals per tal de perpetuar la tradició marítima dins del parc natural de Cervera de la Marenda fins Leucate.
Que GAPAMAR, té també la missió de reunir totes les associacions del patrimoni marítim del Rosselló i representar-les davant les autoritats públiques i qualsevol entitat relacionada amb aquest patrimoni. Promourà i estimularà qualsevol acció per valorar aquest patrimoni tangible i immaterial.
Que les institucions signants d’aquest Conveni estan interessades en promoure iniciatives transfrontareres adreçades a la recuperació i difusió del patrimoni marítim i fluvial en les seves diferents expressions materials i immaterials.
Que l’àmbit d’interès i actuació d’aquest Conveni és tot l’arc Mediterrani Occidental i per tant, el contacte i la cooperació amb els diferents col·lectius i federacions tant nacionals com internacionals que puguin compartir els mateixos objectius.
Per tot això,
CONVENEN

Primer: La FCCPMF i GAPAMAR, establiran els canals de comunicació i coordinació necessaris per tal de promoure la col·laboració i cooperació entre les dues entitats en les àrees vinculades a la recuperació, promoció i divulgació del patrimoni marítim i fluvial.
Segon: La FCCPMF i GAPAMAR, promouran la difusió de les respectives activitats, segons acords i a través dels seus canals habituals de comunicació.
Tercer: La FCCPMF i GAPAMAR, elaboraran un calendari comú anual de trobades d’embarcacions tradicionals.
Quart: La FCCPMF i GAPAMAR, promouran la participació dels seus membres en les respectives trobades i altres activitats. Promouran també l’intercanvi de tripulacions, oficis del patrimoni maritim i ajuda bilateral.
Cinquè: La FCCPMF i GAPAMAR, promouran la organització de trobades i activitats conjuntes o la creació d’esquadres o organització de combois o delegacions conjuntes per participar a les festes marítimes importants o de caràcter internacional.
Sisè: La FCCPMF i GAPAMAR, promouran el contacte i la cooperació amb altres organitzacions de l’arc del Mediterrani Occidental per tal de promoure projectes tant de caràcter regional com internacional. En aquest marc, participaran en la promoció d’una candidatura per el reconeixement de la vela llatina com a patrimoni immaterial de la UNESCO, així com la elaboració de projectes i la sol·licitud i tramitació de subvencions a nivell europeu.
Setè: Representants de les dues organitzacions, podran participar com a convidats i sense dret a vot a les reunions i assemblees de les respectives organitzacions.
Vuitè: La FCCPMF i GAPAMAR, crearan una comissió mixta amb representants de les dues organitzacions per el seguiment del present Conveni.
Novè: Inicialment el Conveni té un caràcter indefinit però haurà de ser ratificat per les Juntes de cada organització quan aquestes siguin renovades i pot ser rescindint per la voluntat d’una de les parts.
I, en prova de consentiment, signen les dues parts aquest Conveni de col·laboració en el lloc i data assenyalats a l’encapçalament,

Víctor Martí i Carrasco, President FCCPMF  
 Ricard Cassoly, President GAPAMAR

Foto: Escenavegant.