Manifest per a la gestió de les embarcacions propietat del Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona.El mes de desembre passat, el Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona (CDRiMMB), i en previsió de la finalització a 31 de març del 2024 del contracte vigent per a la gestió de les embarcacions de la seva propietat, va anunciar l’obertura dels tràmits per la publicació dels plecs de condicions i l’adjudicació d’un nou contracte amb la finalitat de donar continuïtat al manteniment i l’activitat d’aquestes embarcacions.

Sense entrar en el procediment de licitació i contractació, un procediment sobre el que com a Federació Catalana per la Cultura i el Patrimoni Marítim i Fluvial (FCCPMF) no ens correspon opinar, sí que ens preocupen alguns dels aspectes que en el text dels plecs de condicions i en el resultat final de la licitació comprometen, en la nostra opinió, la continuïtat del servei en els aspectes més operatius de navegació, preservació i representació del patrimoni marítim i històric.

Els aspectes que ens preocupen no són nous. Com a Federació ja vàrem expressar davant la direcció del MMB el nostre desacord per el desmuntatge de la reproducció de l’IctíneoIctíneo i més que la seva retirada justificada per una qüestió de seguretat, la no reparació del deteriorament i la no substitució una vegada retirat.

Sense més preàmbuls, els aspectes que ens preocupen d’aquesta licitació són els següents:

1. Ens sorprèn que només es considerin tres embarcacions, Santa Eulalia, Far Formentera i Pollux, quan l’estol d’embarcacions propietat del CDRiMMB inclou a més, el Far Barcelona i el Far Barceloneta, el Far Cabrera, la Santa Espina, la Lola, el Drac i la Patapum (segons consta a la pròpia web) que, si bé actualment sabem que algunes d’elles estan lluny de ser operatives, creiem que el consorci hauria d’explicar quin futur té previst per aquestes embarcacions.

Que les embarcacions considerades en els plecs siguin de llista 8a, justifica els requeriment de professionals per la navegació, però la obligació de mantenir el conjunt del patrimoni naval operatiu, en bon estat, amb tots els permisos en regla i de permetre’ls navegar, a criteri nostre, hauria d’incloure dins de l’àmbit de les obligacions del servei de gestor naval objecte de la licitació la totalitat d’aquestes 10 barques que composen la flota del museu, establint per cada una d’elles les accions a emprendre segons el seu estat i la seva projecció a futur.

2. Entre els documents de licitació publicats, hi ha els calendaris d’activitat del Santa Eulàlia i del Far Formentera. Aquest darrer té previstes activitats tot el mes de juny, que tradicionalment sabem que són escolars. Ens consta que aquestes activitats no s’estan fent amb aquesta embarcació.

3. Governar el Santa Eulàlia especialment, exigeix una experiència difícil d’assolir sense la pràctica en el mateix vaixell. En aquest sentit hauria estat desitjable fer servir com a clàusula obligatòria d’adjudicació, assumir per part del nou concessionari el traspàs de la tripulació i la seva experiència com s’havia fet en ocasions anteriors. La cura del vaixell, en totes les seves activitat tant de navegació com de manteniment ha de tenir present, que aquest vaixell té la consideració de Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN), essent l’únic vaixell de Catalunya i un dels pocs que hi ha a l’Estat amb aquesta qualificació

4. Tal com consta en la documentació de la licitació:

a. Les embarcacions objecte d’aquesta licitació són béns patrimonials catalogats, i han de ser considerats sempre en la seva doble característica: elements patrimonials i elements operatius. La preservació de les unitats com a béns patrimonials serà la prioritat sempre i en qualsevol cas.

b. Així doncs, per tal de mantenir-les en bon estat i amb tots els permisos en regla i de permetre’ls navegar amb els nostres visitants i usuaris, és del tot necessària la contractació dels serveis d’un gestor naval que s’ocupi, al seu torn, de gestionar l’estol i de contractar la tripulació necessària per efectuar les navegacions, el manteniment ordinari i les activitats educatives a bord.

Si bé la preservació de les unitats com a béns patrimonials es fixa com prioritària i, per tant, es podria formalment complir mantenint les embarcacions com a visitables a port, el fet que la preservació patrimonial sigui prioritària, al nostre entendre no es excusa per mantenir inoperatives aquestes i les altres embarcacions propietat del CDRiMMB.

Si fos així, no tindria sentit exigir els requeriments i l’experiència de la tripulació que es demana en la licitació.

Resumint: la nostra preocupació és que el MMB assumeixi només una estratègia d’exposició de vaixells i derelictes antics i no estableixi la tendència que han fixat molts museus d’aquesta i altres especialitats, a casa nostra i arreu del món, de promoure l’activitat i els coneixements de la navegació tradicional mantenint plenament actiu l’estol d’embarcacions de la seva propietat.

I com a resultat d’aquesta preocupació, DEMANEM als òrgans de govern del CDRiMMB i als seus responsables:

• Que expliquin amb claredat quin és el futur de la totalitat de la flota del museu, fent públics els plans de manteniment, seguretat i d’usos de les embarcacions d’acord amb el compromís establert en l’apartat GESTIÓ DE FONS I COL·LECCIONS del document Pla d’actuació 2024 publicat a la pàgina web del museu.

• Que garanteixin la funció de representació de Catalunya i de la seva cultura marítima amb la participació com venia sent habitual i, més ampla si cal, en els esdeveniments de navegació que es convoquin a casa nostra i a l’espai mediterrani.

• Que tal com ha estat sempre, l’estol d’embarcacions propietat del Consorci, doni suport a les manifestacions i esdeveniments nàutics del Mediterrani reivindicant la tradició marítima del nostre país.

Calafell, 17 de Juny del 2024
Text: Junta Directiva FCCPMF