Crònica de la FCCPMF al Saló Nàutic de Barcelona 2023

Text Jordi Pagès. Revisió Escenavegant


Entre l'onze i el quinze d'octubre, han passat pel nostre estand al Moll de la Fusta de Barcelona persones molt diferents.
Un factor clau aquest cop i molt important ha estat la ubicació del estand a l'entrada-sortida de la Porta de la Pau. Després de veure les grans embarcacions, els visitants trobaven una barca diferent, de fusta i al seu costat taller de calafat, a més de la maqueta maqueta formativa de vela llatina de l'Associació de Calafell. Sovint s'aturaven i preguntaven:
- Qui sou? Què feu? Què oferiu?


L'estand comptava amb diferents materials: els tríptics, el mapa d'associacions, informació sobre objetius, activitats i tallers.

Des de la Federació se'ls demanava: d'on venien? I es mirava de dirigir-los a l'associació més proprera al seu domicili.Gràcies a això, de ben segur, s'han captat nous socis per les 18 entitats

A la gent més jove se'ls convidava a navegar en vela llatina i tradicional, i a conèixer els secrets de la mar, vents, la vela, núvols...

La roda dels vents ha estat espectacular. La presència de la FCCPMF al Saló Nàutic és una cita imprescindible per donar a conèixer i aproximar els navegants a la navegació tradicional a través de les seves associacions. I sembla que un any més aquests objectius s'han assolit trebllant plegats a gust i amb germanor. Amb la passió necessària per transmetre la nostra forma de veure la mar. Tots els voluntaris han fet un bon equip.

Visca la navegació tradicional i la vela llatina!


Incorporem la crònica del Saló Nàutic apareguda a El Punt Diari el 12 d'octubre.


Els iots més grans i els conservadors de les barques tradicionals, al Saló Nàutic


MIREIA ROURERA - BARCELONA

Ha començat la 61a edició del Saló Nàutic Inter­na­ci­o­nal de Bar­ce­lona, aquest any cen­trada en la sos­te­ni­bi­li­tat i la inno­vació i mar­cada per la cele­bració, el 2024, de la Copa Amèrica. Al saló, s’hi poden tro­bar des de peti­tes embar­ca­ci­ons fins a cata­ma­rans, velers i iots a motor de fins a 20 metres d’eslora, autèntics vai­xells de luxe que ahir ja van fer pas­sar una bona estona als afi­ci­o­nats. També s’hi pot tro­bar tota mena de mate­rial nàutic, motos d’aigua i jogui­nes nàuti­ques, cada cop més de moda. Enmig de la voràgine del luxe i l’osten­tació hi ha l’estand de la Fede­ració Cata­lana per la Cul­tura i el Patri­moni Marítim i Flu­vial, un grup de voluntaris enamorats del mar que es dediquen a la recuperació i restaució d’embarcacions que són patrimoni del nosre país. “Aquesta barca que tenim exposada és la Guiloba de Badalona, que era d’una família de pescadors, la tenien en un magatzem i ara nosaltres la restaurem i la podrem tornar a posar a mar”, explica Pere Alemany, president de la Federació i mem­bre de l’asso­ci­ació Amics del Quetx Ciutat Badalona. Pre­ci­sa­ment els Amics del Quetx és una de les asso­ci­a­ci­ons més acti­ves de la fede­ració: “La història del quetx és molt bonica perquè Bada­lona el va com­prar a un matri­moni anglès que hi havia viat­jat molts anys quan ja eren molt vellets. Hi fal­tava la barca auxi­liar i ara fa molt poc nosal­tres l’hem recons­truït i li hem posat el nom de la filla d’aquell matri­moni, la Kate, que va morir recent­ment.” El quetx surt a nave­gar sovint des del port de Bada­lona, un vai­xell impres­si­o­nant a l’abast de tot­hom qui el vul­gui conèixer.

Una altra asso­ci­ació molt activa és la Pati Català de Cala­fell. “Sor­tim cada dis­sabte amb les deu bar­ques que tenim res­tau­ra­des”, explica en Josep Inglada, un dels seus mem­bres, que ahir, amb altres volun­ta­ris, expli­ca­ven a tot­hom qui ho volgués els secrets de la nave­gació en vela lla­tina. I és que, segons expli­quen, un dels seus objec­tius és impul­sar amb el Museu Marítim de Barcelona la Can­di­da­tura inter­na­ci­o­nal de l’art de la nave­gació en vela lla­tina com a patri­moni imma­te­rial de la huma­ni­tat per part de la Unesco. Un altre objec­tiu és l’actu­a­lit­zació de l’inven­tari d’embar­ca­ci­ons de nave­gació tra­di­ci­o­nal de Cata­lu­nya i la for­mació en l’art de la nave­gació a vela lla­tina a través dels cur­sos de les seves asso­ci­a­ci­ons.

Poten­ciar els esports al vol­tant del mar i acon­se­guir que més per­so­nes puguin acce­dir als esports nàutics és un dels objec­tius tant del Saló Nàutic d’aquest any com de l’ens publi­co­pri­vat Fun­dació Bar­ce­lona Capi­tal Nàutica, que dona suport a l’orga­nit­zació de la Copa Amèrica, un esde­ve­ni­ment con­si­de­rat la fórmula 1 del mar, la com­pe­tició espor­tiva més seguida del món després dels Jocs Olímpics i del mun­dial de fut­bol, de la qual es podrà gau­dir des de la platja a par­tir de l’agost que ve.